Tigrinya

ምስ ሕልናና ዓመታዊ ጸብጻብ እነካይደላ ክብርቲ ዕለት

20 ሰነ መዓልቲ ስዉኣት  ካብ ጽባሕ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ብክብ ዝበለ ክብርን ጽምብልን ካብ ዝኽበሩ ሃገራዊ በዓላትና ሓደ እዩ።  ኣመጻጽኣ እዛ ዕለት እምበኣር ታሪኻዊ ፍጻመ ንምዝኽኻር እዩ። ንሱ ድማ እቲ ብስርዓት ደርግ፣ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ገጽ ምድሪ ንኸጥፍእ ንዓለም ዝኣወጆሉ ሻዱሻይ ወራር ዝተደምሰሰሉ መዓልቲዩ (20 ሰነ 1982)። እቲ ወራር፣  ኣብ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ዝኸበደ መስውእቲ ዝተኸፍሎን ብዓወት ህ.ግ ዝተወደአን ህላወን ቀጻልነትን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋገጸን በሪኽ ክፋል ታሪኽ ቃልስናዩ።

 እምበኣር እዚ መስዋእቲ ዓሰርተታት እሸሓት ደቂ ህዝቢ ንምንታይ’ዩ ተኸፊሉ፧ ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ኣብ ክልተ መድረኻት ኩናት ከቢድ መስውእቲ ክኸፍል ተገዲድዩ። እቲ ቐዳማይ፣ ሃገርና ኤርትራ፣ ከምቲ ዓለም ዝፈልጦን ዝኣምነሉን ከም መዛኑኣ ሃገራት ሊብያን ሶማልያን ናጽነት ኣብ ክንዲ ዝወሃባ፣ ምስታ ስትራተጅያዊ ረብሓ ዓበይቲ ሃገራት እተኣንግድ ኢትዮጵያ ብፈደረሽን ከምትጥመር ተገብረ። እቲ መኾርመዩ ዝርኸበ ስርዓት፣ ብባርኾት ኣሻደንቱ ከሳፍሕ፣ ማለት ፈደራላዊ ውዕል ብሓይሊ ኣፍሪሱ፣ ንኤርትራ ኣካሉ ጌሩ ጸምበራ። እዚ ፍጻመ ድማ ንኹሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ እናስተንፈስካ ሞት ብምንባሩ፣ ነቲ መቐጸልታ ምጽንቃቕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ሙዃኑ ዝፍለጥ፣ ኣዕናዊ ኩናት ከም ኣማራጺ ክወስድ ተገደደ። 

ኣብቲ ናይ ሰላስ ዓመታት ዝወሰደ መሪር ተጋድሎ ድማ ካብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተሳተፎ መሪር ቃልሲ፣ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ውደብ ህ.ግ ብዘኹርዕ ዓወት ዛዘሞ። 

ኣብቲ ካልኣይ መድረኽ መስዋእቲ ድማ፣ ነቲ ብሓሳብን ንዋታዊ ደገፍን ህዝባዊ ግንባር ዓዂኹ፣ መንግስቲነት ክሳብ ዝበጽሕ ከቢድ መስዋእቲ ሂወትን፣ ሞራላዊን ንዋታውን ሓገዛት ዝተገብረሉ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ጥልመት ኣትዩ፣ ብዶብ ኣሳቢቡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብደሙ ዘምጽኦን እግዚኣብሔር ዝባረኸሉን ናጽነት ንምድቛስ ኣብ ዝተገብረ መሪር ናይ ክልተ ዓመታት መመላእታ ኩናት’ዩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ናጽነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ተደሚሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ብቑጽርን ዓይነትን ከምዝዛይድ ጌርዎዩ። እቲ ፍጻመ ድማ ኩኖ ናይ ሂወትን ንብረትን ክሳራ፣ ሃገራዊ ህንጸት ከምቲ ዝድለ ናህሪ ንኸይስጉም ሓሊኹ ዝሓዘ ኮይኑ ንረክቦ። ስለዚ ሳዕቤኑ ድማ ርሑቕ ዝኸደ ምረት ይርከቦ። 

ንምዃኑ ግን ጥቕሚ እዚ መስዋእቲ እንታይ እዩ ኔሩ፧ እቲ ቀዳማይ መስዋእቲ፣ ህዝቢ ኤርትራ መታን ናተይ ዝብላ ልዑላዊት ሃገርን ባንዴራን ሃሊዎ ማዕረ ዝተረፈ ህዝቢ ዓለም ተሰሪዑ ንኽነብር ዝተኸፍለ መስዋእትነትዩ። ዝተፈላለዩ ህዝብታት ማለት ከም ህዝቢ ኩርዲ፣ ምዕራብ ሰሃራ፣ ፍልስጤምን ካልኦት ከምኦም ዝኣመሰሉ ህዝብታት ዘለዉዎ ዘይዕሩፍን ስቓይ ዝመልኦ ሃገር ኣልቦ ፖለቲካዊ ቆመና ብምዕዛብ ክብሪን ዕላማን መስዋእቲ ጀጋኑና ክንርዳእ ንኽእል። እቲ መስውእቲ እንተዘይክፈል ድማ መጽኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ከምዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሙኾነ ማለት’ዩ። ስለዚ መስዋእቲ ጀጋኑና ክቡር ይገብሮ።

እቲ ዳሕረዋይ ንልኡላውነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ዘይፍለዩ። ንሱ ድማ ነቲ ብቐዳማይ መስዋእቲ ዝተረኽበ ልዑላውነት ሃገር ክቕልብስ ንዝመጸ ወራር ኣብ ምምካት ዝተኸፍለ ብምንባሩ ነቲ ናይ ሓርነትዊ ቃልሲ መስዋእቲ ዝድርዕ ኮይኑ ንረኽቦ። ስለዚ እዛ ዕለት እምበኣር፣ ሃገር ክትመጽእን ቀጻልነታ ክርጋገጽን ንዝተኸፍሉ ክቡራት ጀጋኑና እንዝክረታ ረዛን መዓልቲ እያ። 

እምበኣር በዛ ዕለት ጥራይ ዘይኮኑ፣ ስዉኣትና ዓመት ምሉእ ኣብ ነብሲ ወከፍ ደቒቕን ሰዓትን ኣካል ሂወትናን ምንባርናን ጌርና ክንዝክሮምዩ ዝግባእ። እዛ ዕለት ድማ ምስ ሕልናና ዓመታዊ ጸብጻብ እነካይደላ ክትከውን ይግባእ።  ስዉኣትና ካብዞም ህሉዋት ኮይና ብትንፋሶም ነስተንፍስ ዘሎና ዝጽበይዎ ነገር እንተልዩ፣ ኩሉ እንሰርሖ ስርሓት ንሃገር ዘዕብን ዝሃንጽን ክኸውን፣ ኣብ ጸቢብ ውልቃውን ወገናውን ከይንሰርሕ፣ እቲ ዝተወሃበና ሃገራዊ ስልጣን ይኹን ቦታ ስራሕ ብኣገባብን ኣድማዕነትን ካብ ኩሉ ጸቢብ ስምዒት ሓራ ኰና ክንዓዪ፣ ነቶም ንሶም ገዲፎሞም ዝሓለፉ ውሉዶምን ወለዶምን ክንሕግዝን ክንጥውርን ወዘተረፈ እዩ። ስለዚ 20 ሰነ እምበኣር ነዚ ኹሉ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሓደራታት ማዕረክንደይ ንፍጽሞም ምህላውና እንምርምረላ ዕለት እያ ክትከውን ዝግባእ። ኪንዮዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዘይሰራሕናሉ፣ ስዉኣትናን ኣበርክቶኦምን እንገልጸሉን እንዝክረሉን ዝተፈላለዩ መዘክራት ክንዓይን ከነተግብርን ይግባእ። እዚ ማለት ድማ ሓወልትታት ክንሃንጽ፣ ኣብያተ መዘክር ክንከፍት፣ በስማቶም ዝጽዋዕ ኣደራሻትን ሜዳታትን ክንሃንጽ ይግበኣና።

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!!

ዓወት ንሓፋሽ!!

Related Posts

Leave a Reply