Home Archive by category Tigrinya

Tigrinya

Tigrinya
ወያነ ኣብ ዕጽው ማዕጾ ኣትዩ! ሕጂኸ ናበይ?"..ሓደ ወያነ ዓቢ ተስፋ ጌርሉ ዝጸነሐ ጉዳይ ምርጫ እዩ። ወያነ ናይ ምርጫ ሓልዮት ሃሊዎ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ እንተተኻይዱ እታ ሃገር ናብ ከቢድ ቅልውላውን ምብትታንን ከምርሕ እዩ ዝብል እምነት ስለዘለዎ እዩ ምርጫ ወይ ሞት ክብል ጸኒሑ። ኣሁጉራዊ ናይ መጽናዕቲ ትካላት'ውን ኣብዚ እዋን ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ቅልውላውን ኩናት ሕድሕድ ከምርሕ ከምዝኽእል ኣጠንቂቐን እየን። ስለዚ ወያነ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣካይዳ ናብ ሓዊ ክትኣትወሉ ዝሓሶቦ በዚ ውሳነ ፈሺሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓዊ ምእታው ንህዝቢ ትግራይ'ውን ዘርብሕ Continue Reading
Tigrinya
ቤት ምኽሪ ፈደረሽን ኢትዮጵያ ምርጫ ክናዋሕ ወሲኑ ኩልና ከም ዝተዓዘብናዮ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንምንዋሕ ምርጫ ዝቐረበ ሓሳብ ኣካታዒ ኮይኑ ጸኒሑ። “ኣብ ቅዋም ኢትዮጵያ ከምኡ ዘፍቅድ ዓንቀጽ የለን፡ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ኣለዎ” ዝብሉ ከም ወያነ መሰልቱን ዝኣመሰሉ ሓይልታት፡ምርጫ ክካየድ ክደፋፍኡ ምጽንሖም ይፍለጥ። ነቲ ጉዳይ ክምርምር ሓላፍነት ዝተዋህቦ ኣብ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን ናይ ቅዋም ተርጓሚ ኮሜተ ብዘቕረቦ […]Continue Reading