Home Posts tagged serawr
Tigrinya
ወያነ ኣብ ዕጽው ማዕጾ ኣትዩ! ሕጂኸ ናበይ?"..ሓደ ወያነ ዓቢ ተስፋ ጌርሉ ዝጸነሐ ጉዳይ ምርጫ እዩ። ወያነ ናይ ምርጫ ሓልዮት ሃሊዎ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ እንተተኻይዱ እታ ሃገር ናብ ከቢድ ቅልውላውን ምብትታንን ከምርሕ እዩ ዝብል እምነት ስለዘለዎ እዩ ምርጫ ወይ ሞት ክብል ጸኒሑ። ኣሁጉራዊ ናይ መጽናዕቲ ትካላት'ውን ኣብዚ እዋን ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ቅልውላውን ኩናት ሕድሕድ ከምርሕ ከምዝኽእል ኣጠንቂቐን እየን። ስለዚ ወያነ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣካይዳ ናብ ሓዊ ክትኣትወሉ ዝሓሶቦ በዚ ውሳነ ፈሺሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓዊ ምእታው ንህዝቢ ትግራይ'ውን ዘርብሕ Continue Reading